OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Artykuł 1 – Postanowienia ogólne

1. ART-MANIAC jest platformą sprzedaży internetowej dostępną na stronie internetowej pod adresem https://art-maniac.pro (dalej zwana „Stroną”). Strona zarządzana jest przez przedsiębiorstwo SARL ROI DORÉ (dalej „ART-MANIAC”) o kapitale początkowym 2 000,00 euro, którego siedziba znajduje się pod adresem 6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris, zarejestrowane w Registre du Commerce des Sociétés de Paris pod numerem 520 845 512 (numer VAT UE: FR 20 520845512).
2. Poniższe warunki sprzedaży (dalej „Warunki Sprzedaży”) mają na celu z jednej strony poinformować Użytkownika (dalej „Użytkownik”) o warunkach i zasadach sprzedaży oraz dostawy produktów (dalej „Produkt(y)”) zamówionych za pośrednictwem Strony; z drugiej strony zdefiniować prawa i obowiązki stron w ramach użytkowania Strony i sprzedaży Produktów Kupującemu („Kupujący”) za jej pośrednictwem. Stosują się one, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Strony, dostarczanych na terenie Francji metropolitalnej, jej Terytoriach i Departamentach Zamorskich i, jeśli taka opcja jest dostępna, za granicę.
3. Na potrzeby poniższych Warunków Sprzedaży, Kupujący i ART-MANIAC są każdy z osobna i wspólnie określani jako „Strona” lub „Strony”.
4. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do modyfikacji w każdej chwili Strony, procedur, warunków i postanowień, również poniższych Warunków Sprzedaży. ART-MANIAC zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o zmianach w Warunkach Sprzedaży w czasie do 7 dni roboczych od momentu, w którym wprowadzono zmiany. Jednakże Warunkami Sprzedaży stosowanymi do zamówienia złożonego przez Kupującego na Stronie są te, które obowiązywały w momencie składania rzeczonego zamówienia, chyba że modyfikacja warunków i postanowień lub poniższych Warunków Sprzedaży jest wymagana przez władze administracyjne lub państwowe (wówczas ewentualne zmiany mogą być zastosowane również do poprzednich zamówień dokonanych przez Kupującego).
5. W razie gdyby jedno lub więcej z postanowień poniższego Regulaminu zostało decyzją organów sprawiedliwości uznane za nielegalne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe warunki nadal będą obowiązywać.

Artykuł 2 – Warunki rejestracji i użytkowania Strony

1. Jedynie osoby mające zdolność prawną i posiadające Konto Użytkownika (dalej „Konto”) wymagające wcześniejszej rejestracji, mogą dokonywać zakupów na Stronie.
2. Rejestracja na Stronie jest darmowa. Jedynie zarejestrowani Użytkownicy mogą zgłosić ofertę zakupu, zamawiać Produkty i sfinalizować zakup przez Stronę. Rejestracja na Stronie jest możliwa jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. Użytkownik musi przekazać ART-MANIAC-owi wszystkie dane wymagane w Formularzu zapisu. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje aktualne, kompletne, dokładne dane i dbać o ich aktualizowanie. Każda zmiana musi zostać przekazana ART-MANIAC-owi za pośrednictwem Konta Użytkownika, zwłaszcza w przypadku zmiany adresu pocztowego lub mailowego. W przeciwnym przypadku, Użytkownik poniesie konsekwencje braku tego typu aktualizacji.
b. Po wypełnieniu formalności związanych z zapisem, Użytkownik staje się posiadaczem Konta, do którego uprzednio wybrał login (adres mailowy) oraz hasło. Użytkownik może w każdej chwili wejść na swoje Konto, podając w odpowiedniej zakładce swój login (adres mailowy) oraz hasło. Login i hasło są informacjami ściśle osobistymi i poufnymi. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać ich osobom trzecim, chyba że będzie to miało na celu udowodnienie nieuprawnionego użycia, za które nie byłby odpowiedzialny. Użytkownik zobowiązuje się zgłosić każde nieuprawnione użycie przez osobę trzecią jego loginu i/lub hasła, gdy tylko uświadomi sobie tego typu użycie. W przeciwnym razie, Użytkownik będzie jedyną odpowiedzialną osobą w przypadku sprzedaży/kupna przez osobę używającą jego Konta i jedynym, który poniesie tego konsekwencje.
c. Użytkownik zobowiązuje się do stworzenia i używania tylko jednego Konta, założonego pierwotnie wyłącznie dla niego samego. Użytkownik wyraża zgodę, by ART-MANIAC przechowywał zapisane przez niego dane, dokumenty i informacje dotyczące jego aktywności na Stronie.
d. Rejestracja na Stronie implikuje pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którymi Użytkownik zapoznał się w momencie zakładania swojego Konta.
3. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia Konta każdego Użytkownika, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

Artykuł 3 – Zakupy na Stronie

1. W momencie składania zamówienia, Kupujący deklaruje posiadanie pełnej zdolności prawnej w rozumieniu rozporządzenia artykułu 1123 i następnych francuskiego Kodeksu cywilnego (art. 1123 et suivants du Code civil), która pozwala mu zaangażować się w umowę sprzedaży, która to sprzedaż uznana zostanie za zawartą w momencie kliknięcia przycisku pozwalającego potwierdzić zamówienie po zwizualizowaniu jego szczegółów, w tym całkowitej kwoty zamówienia, i po możliwości skorygowania ewentualnych błędów.
2. Każde zamówienie Produktu/ów proponowanego/ych na Stronie oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którym Kupujący zapoznał się w momencie tworzenia swojego Konta Użytkownika.
3. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

A. Cena sprzedaży
1. ART MANIAC zastrzega sobie prawo zmienienia w każdej chwili ceny Produktu, podnosząc ją lub ją obniżając.
2. Ceną zakupu Produktu jest kwota figurująca na Stronie w momencie, kiedy Kupujący kilka na przycisk pozwalający potwierdzić zamówienie.
3. Cena każdego Produktu wyrażona jest w euro i jest opodatkowana. Do ceny tej dochodzą koszty przygotowania i dostawy (ubezpieczenia, opakowania, wysyłki, itd.) i/lub ewentualne koszty dossier (certyfikat eksperta, gwarancja ekspertyzy, etc.).
a. Koszty dostawy (w tym ubezpieczenia, opakowania i inne ewentualne koszty) zależą od rodzaju dostawy wybranego przez Kupującego spośród dostępnych opcji. Są one dodawane do ceny zakupu pod koniec drugiego etapu procesu zakupu.
b. Jeśli dostawa ma się odbyć do państwa spoza Unii Europejskiej (niw wliczając Zamorskich Terytoriów Francji), ceną fakturowaną jest kwota netto. Jeśli przesyłka wymaga uiszczenia opłat celnych, lokalnych podatków bądź prawa wwozu, Użytkownik jest odpowiedzialny zarówno za zgłoszenie zakupionych Produktów do odpowiednich służb bądź organów oraz za opłacenie kosztów. Użytkownik powinien zasięgnąć na ten temat informacji od odpowiednich służb bądź organów.
c. Jeśli koszty dostawy oznaczone są na Stronie „na kosztorys”, Kupujący może w każdej chwili poprosić o kosztorys, który otrzyma w ciągu 72 godz. od momentu otrzymania potwierdzenia otrzymania jego prośby.
d. Jeśli w grę wchodzą koszty dossier, są one wliczone w cenę Produktu i nie podlegają negocjacji.

B. Procedury zakupu
1. Kupujący ma możliwość nabyć Produkt, w zależności od proponowanych opcji, poprzez zakup natychmiastowy lub składając ofertę (dalej „Oferta”).
2. Opcja „Złóż ofertę”
a. Każdy potencjalny Kupujący (dalej „Oferent”) ma możliwość negocjacji ceny Produktu, składając Ofertę dzięki opcji „Złóż ofertę” dostępnej przy niektórych Produktach. Każda złożona oferta jest ostateczna i definitywna.
b. Oferta jest rozpatrywana przez ART-MANIAC-a. Oferent otrzyma e-mail informujący o zaakceptowaniu lub odrzuceniu jego Oferty przez ART-MANIAC-a.
c. Jeśli Oferta zostanie zaakceptowana przez ART-MANIAC-a, wówczas zamówienie jest automatycznie potwierdzane na Koncie Oferenta wraz z kwotą, którą zaproponował. Oferta traci ważność jeśli w ciągu 10 dni Oferent nie otrzyma odpowiedzi.
d. Jeśli Oferent nie jest zarejestrowany na Stronie i/lub jeśli całość informacji na jego Koncie (adres e-mail, nr telefonu) nie jest kompletna i/lub jeśli te informacje nie są aktualne, jego Oferta nie zostanie zarejestrowana.
e. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy każdej Oferty, którą uzna za nieuczciwą, niepoważną lub która prowadziłaby do znaczącej dewaloryzacji Produktu.
3. Kiedy Kupujący wyraża zgodę na dokonanie zakupu, Produkt jest uznany za definitywnie nabyty. Jednakże, Produkt widnieje na stronie z oznaczeniem „w trakcie zakupu” aż do momentu, kiedy zostanie dokonana całość wpłaty.
4. Jeśli całość płatności nie jest uiszczona w ciągu 7 dni od momentu Zgody, sprzedaż zostaje uznana za nieważną.
5. W przypadku nadużycia, ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do kontynuowania realizacji sprzedaży oraz do użycia środków niezbędnych do tego, by zablokować lub usunąć Konto Kupującego na czas, który uzna za odpowiedni.

C. Zapłata
1. ART-MANIAC musi otrzymać należną płatność w ciągu 7 dni od zarejestrowania transakcji online. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 7 dni, ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji sprzedaży i do ponownego umieszczenia Produktu na Stronie.
2. Płatności dokonuje się od razu.
3. Kupujący może wybrać pomiędzy następującymi sposobami płatności:
a. Online kartą bankową (chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie), pod warunkiem, że Kupujący gwarantuje, iż jest w pełni uprawniony do korzystania ze wskazanej karty i że daje ona dostęp do środków wystarczających na pokrycie całości kosztów wynikających z korzystania z usług proponowanych na Stronie.
b. Przelewem bankowym, chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie.
c. Czekiem bankowym, wydanym przez bank francuski (ważny dokument tożsamości może być wówczas zażądany), chyba że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie.
d. Gotówką, zgodnie z obowiązującym prawem francuskim i wyłącznie w siedzibie ART-MANIAC-a, chyba że ten środek płatności nie jest wymieniony na Stronie.
e. Via PayPal
f. Rozwiązania ułatwiające dokonanie płatności mogą być zaproponowane Kupującemu, jeśli Produkt jest nabyty za sumę przekraczającą 4000 EUR.
4. Dane zarejestrowane przez ART-MANIAC-a podczas sprzedaży stanowią dowód całości transakcji dokonanych przez Kupującego na Stronie.

D. Wyświetlanie Produktów sprzedanych
1. Opis Produktu i jego zdjęcia opublikowane na Stronie mogą na niej na zawsze pozostać po sprzedaży, za wyjątkiem innej decyzji ART MANIAC-a. Zgodnie z przysługującymi mu prawami autorskimi, zdefiniowanymi przez francuski artykuł o prawie własności intelektualnej L. 111-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, ART-MANIAC pozostaje właścicielem zdjęć prezentowanych na Stronie, które będą mogły na niej pozostać również po sprzedaży Produktu, chyba że ART-MANIAC podejmie inną decyzję. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy Kupującemu, którego prośba podważałby prawo do publikacji, rozpowszechniania i reprodukcji fotografii i/lub opisu i/lub ekspertyzy zakupionego Produktu.

E. Dostawa i odbiór Produktów
1. ART-MANIAC proponuje Kupującemu różne możliwości dostawy i/lub odbioru Produktów.
2. Warunki dostawy i/lub odbioru mogą się różnić w zależności od rodzaju Produktu.
3. Kupujący może:
a. Odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie ART-MANIAC-a na 6, rue Sainte Anastase – Paris 75003.
b. Zamówić dostawę (koszty dostawy pokrywane są przez Kupującego). Kupujący opłaca owe koszty w momencie dokonywania zakupu na Stronie. Dostawa i usługi poza terytorium francuskim podlegają zasadom ustalonym w Ordynacji podatkowej w zakresie podatku VAT (Code général des impôts en matière de TVA). W przypadku eksportu poza Unię Europejską, opłaty celne są pokrywane przez Kupującego.
4. Żaden Produkt nie zostanie dostarczony Kupującemu dopóki płatność nie zostanie uregulowana w całości i dopóki podsumowanie sprzedaży nie zostanie zatwierdzone.
5. ART-MANIAC poinformuje Kupującego drogą mailową, że płatność została całkowicie uregulowana, i że warunki, by odebrać Produkt lub otrzymać dostawę zostały spełnione.

F. Prawo do rezygnacji i zwroty
1. Zgodnie z francuskim prawem dot. sprzedaży dóbr i dostarczania usług na odległość, zwłaszcza z artykułem dot. praw konsumenta L. 121-20 du Code de la consommation, Kupujący dysponuje okresem 14 dni od momentu otrzymania Produktu, aby zrezygnować z transakcji bez konieczności podawania przyczyny ani płacenia kar, za wyjątkiem, jeśli zajdzie taka potrzeba, uiszczenia opłat za wysyłkę zwrotną.
2. W przypadku zastosowania prawa do rezygnacji, Kupującemu jak najszybciej zwracane są koszty transakcji, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania Produktu przez ART-MANIAC-a. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie, na które zgodę wyda ART-MANIAC.
3. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa do rezygnacji w ciągu prawnie ustalonego okresu (14 dni od dnia, w którym on lub osoba trzecia inna niż transporter i wskazana przez Kupującego odbiera Produkt), musi poinformować ART-MANIAC-a o swojej decyzji o rezygnacji z Umowy sprzedaży za pomocą jasnej deklaracji, zawierającej jego nr klienta, nr zamówienia, nazwisko, imię i adres, oraz informacje o nabytym Produkcie i dacie odebrania zamówienia:
a. Listownie, na adres:
SARL Roi Doré
6, rue Sainte Anastase
75003 Paris

b. Mailem na adres: artmaniac@roidore.com

4. Żadne koszty nie zostaną zwrócone Kupującemu, jeśli przekroczony zostanie prawny okres prawa do rezygnacji.
5. ART-MANIAC zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną przez Kupującego bez opcji śledzenia przesyłki.
6. Żadne koszty nie zostaną zwrócone, jeśli Produkt nie zostanie oddany ART-MANIAC-owi w całości, w stanie z momentu sprzedaży i opakowany w oryginalny materiał.
7. Wszelkie zwroty należy kierować na adres:
Roi Doré
6, rue Sainte Anastase
75003 Paris

G. Reklamacje
1. Przypadki uprawniające do składania reklamacji:
a. Błąd odnośnie stanu Produktu. Produkty sprzedawane na Stronie są dziełami sztuki lub obiektami sprzedawanymi w stanie podanym w opisie opublikowanym na Stronie i w podsumowaniu sprzedaży.
b. Jeśli Kupujący zauważy uszkodzenie lub ubytek, który nie był podany w opisie Produktu na Stronie i który nie jest późniejszy od momentu Zakupu, Kupujący ma 48 godz., aby zgłosić reklamację kontaktując ART-MANIAC-a (poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie, telefonicznie bądź mailowo na adres: artmaniac@roidore.com).
2. Kiedy ART-MANIAC rozpatrzy i pisemnie zaakceptuje Reklamację, Kupujący dysponuje okresem 14 dni, aby zwrócić Produkt. W tym przypadku, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa ART-MANIAC, bazując na oficjalnym taryfikatorze Colissimo de La Poste, i na podstawie dowodu wysyłki. ART-MANIAC zwraca Kupującemu koszty w przeciągu 30 dni od otrzymania Produktu. Zwrot jest dokonywany przelewem bankowy, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie i zostanie ono zaakceptowane przez ART-MANIAC-a.
3. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy wszelkich żądań i roszczeń mających na celu nałożenie na niego obowiązku poniesienia kosztów restauracji/konserwacji i napraw wynikających ze stanu zużycia Produktu, sygnalizowanego w momencie sprzedaży.
4. ART-MANIAC odmawia wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną bez opcji śledzenia przesyłki przez Kupującego. Zwrot nie jest możliwy, jeśli Produkt nie zostanie zwrócony ART-MANIAC-owi w całości, w stanie z momentu sprzedaży i w oryginalnym opakowaniu.
5. Żaden zwrot kosztów transakcji nie może być wymagany przez Kupującego poza sytuacjami wymienionymi powyżej.

Artykuł 4 – Zobowiązania ART-MANIAC-a

1. O ile nie podano inaczej, ART-MANIAC gwarantuje oryginalność sprzedawanych Produktów, których autentyczność potwierdzona jest przez samego artystę, jego rodzinę, eksperta wskazanego przez ART-MANIAC-a lub przez SARL Roi Doré. Jeśli taka opcja jest dostępna i jeśli Kupujący wyrazi takie życzenie, SARL Roi Doré może wystawić certyfikat autentyczności potwierdzony przez Osobę/Osoby wymienione powyżej.
2. ART-MANIAC zobowiązuje się wobec Kupującego do przedstawienia ceny sprzedaży i dostarczenia zakupionego na Stronie Produktu. Produkt zostanie dostarczony dopiero kiedy ART-MANIAC otrzyma całość płatności lub gwarancję jej otrzymania ze strony Kupującego.

Artykuł 5 – Ochrona danych osobowych – wirtualna baza danych

1. ART-MANIAC stworzył wirtualną bazę danych, która zbiera określone dane osobowe Kupujących, aby umożliwić realizację ich zamówień i adresować do nich informacje i oferty handlowe. W trakcie składania zamówienia przez nowego Użytkownika, i w założeniu, że wyrazi on na to zgodę, owa baza danych zostanie wzbogacona o informacje o charakterze osobowym, które podane zostały, by ART-MANIAC mógł spełnić oczekiwania Użytkownika i ułatwić usługi oferowane na Stronie. Baza ta została zgłoszona do francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności (CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés), zgodnie z zapisami francuskiej ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., zmienionej ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., dotyczącą informatyki, plików i swobód obywatelskich (loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004).
2. Kupujący ma prawo do wglądu, usunięcia bądź poprawienia informacji i może w związku z tym poprosić o usunięcie informacji, które go dotyczą i które nie są właściwe: samemu modyfikując dane osobowe poprzez swoje Konto Użytkownika bądź zwracając się do ART-MANIAC-a z pisemną prośbą, mailowo czy też poprzez formularz kontaktowy.
3. W zależności od opcji wybranych podczas zakładania Konta Użytkownika bądź w trakcie sprawdzania owego konta, Kupujący może wybrać i określić czy życzy sobie otrzymywać listy informacyjne (newslettery) i oferty handlowe ze strony ART-MANIAC-a i/lub jego partnerów, oraz być informowanym drogą mailową o różnego rodzaju konkretnych wydarzeniach czy ofertach. Jeżeli Kupujący nie życzy sobie otrzymywać tego typu ofert, może w każdej chwili z nich zrezygnować, klikając na link widoczny w wiadomości elektronicznej bądź odznaczając opcję „otrzymywanie newsletterów” na swoim Koncie Użytkownika.
4. ART-MANIAC przywiązuje szczególną wagę do tego, by spełnić wszystkie oczekiwania Kupujących na Stronie. Dlatego też Strona używa plików cookies. Plik cookie ma na celu sygnalizowanie obecności Użytkowników na Stronie. Pliki cookies są używane przez ART-MANIAC-a wyłącznie w celu realizacji zamówień i poprawy jakości spersonalizowanej usługi, jaka proponowana jest Użytkownikowi.

Artykuł 6 : Konwencja o dowodach elektronicznych

1. Zgodnie z rozporządzeniem francuskiego artykułu 1369-2 Kodeksu cywilnego (art. 1369-2 du Code civil), między Stronami (Kupujcym i ART-MANIAC-kiem) zostało wyraźnie uzgodnione, że w ramach Umowy sprzedaży mogą one komunikować się ze sobą drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
2. W celu zapewnienia poufności wymienianych wspólnie danych, zapewnione są techniczne środki bezpieczeństwa.
3. Strony ustalają, że wymieniane pomiędzy nimi wiadomości elektroniczne są niezbitym dowodem zawartych w nich informacji i – w danych przypadkach – zobowiązań Stron, szczególnie jeśli chodzi o przekazywanie i akceptowanie zamówień oraz o zarządzanie zwrotami.

Artykuł 7 – Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Sprzedaży, wyjściowo zapisane w języku francuskim, będą stosowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim. W razie sporów, Kupujący w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z ART-MANIAC-kiem w celu znalezienia polubownego rozwiązania. W przeciwnym wypadku, francuskie sądy będą miały wyłączną jurysdykcję.