POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie poniższe informacje i zapisy podane są zgodnie z wymogiem francuskiej ustawy nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 roku, dotyczącej zaufania w ekonomii cyfrowej (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).
Przystąpienie do przeglądania i/lub użytkowania serwisu ART-MANIAC jest równoznaczne z pełną akceptacją przez każdego Użytkownika wymienionych poniżej zapisów i warunków.

I. Dane osobowe

1. Niniejsza strona jest własnością firmy ART MANIAC. W celu osiągnięcia zamierzonych celów i realizacji ofert sprzedaży, usług bądź zamówień oraz by móc odpowiadać na wszelkie pytania Użytkowników, ART-MANIAC gromadzi dane osobowe dotyczące Użytkowników Strony (takie jak nazwisko/imię Użytkownika, jego adres, adres e-mail oraz inne dane osobowe). Informacje te przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku ART-MANIAC-a i – bez wyraźnej zgody Użytkownika lub obowiązku prawnego – nie zostaną rozpowszechnione ani udostępnione osobom trzecim.
2. ART-MANIAC, jako odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych, podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników Strony i prawidłowego ich wykorzystywania i przetwarzania, zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku dotyczącą informatyki, plików i swobód obywatelskich (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Dane osobowe dotyczące Użytkowników nie będą przechowywane dłużej niż przez czas niezbędny do zarządzania sprzedażą i/lub oferowanymi usługami. Dane te będą jednak mogły być zachowane ze względów bezpieczeństwa i/lub w celu umożliwienia ART-MANIAC-owi lepszego zarządzania sprzedażą i/lub zindywidualizowania oferowanych usług.
3. Zgromadzone dane osobowe są poufne i nie będą rozpowszechniane ani przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem nakazu prawa lub organów sądowych lub za wcześniejszą zgodą Użytkownika.
4. W każdej chwili Użytkownik ma prawo, bez opłat i bez wyjaśnień, sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Ma również prawo do wglądu, poprawiania bądź usunięcia informacji, które go dotyczą. Jednakże, w przypadku podania nieprawidłowej bądź niepełnej informacji, Użytkownik narażony jest na to, że jego zamówienie bądź zapytanie nie zostaną zrealizowane, bądź że zostaną zrealizowane w sposób niekompletny lub nieprawidłowy.

II. Dane imienne i inne informacje

1. ART-MANIAC nie udostępni osobom trzecim danych osobowych dotyczących Użytkownika, przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w inny sposób. Dane te zostaną użyte jedynie w celu udzielenia najtrafniejszej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i/lub realizacji jego zamówienia. Zgodnie z francuską ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 roku dot. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i zmieniającą francuską ustawę nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku dot. informatyki, plików i swobód obywatelskich, Użytkownik ma prawo do wglądu, zmieniania, poprawiania i usunięcia danych osobowych, które go dotyczą. Aby to zrobić, wystarczy w tej sprawie wysłać e-mail na adres: artmaniacparis@gmail.com.
2. Strona nie jest przeznaczona do przekazywania przez Użytkowników informacji o charakterze poufnym, z wyjątkiem tych, które wymagane są do przetwarzania i realizacji zamówienia lub jakiegokolwiek innego zapytania ze strony Użytkownika. W związku z tym, i za wyjątkiem danych wymienionych powyżej, każda informacja, niezależnie od tego w jakiej formie została przekazana – pojęcie, dokument, dane, pytania, komentarze, sugestie lub inne – którą Użytkownik przekaże na Stronie ART-MANIACA nie będzie w żaden sposób uważana za poufną. Zatem samo jej przekazanie przez Użytkownika Strony, daje ART-MANIAC-owi prawo do jej użycia, powielania, modyfikowania i przekazywania w celu zrealizowania zamówienia bądź zapytania Użytkownika.
3. W przypadku pytań dotyczących wykorzystania lub ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z ART MANIAC-iem poprzez Formularz kontaktowy, e-mailowo lub telefonicznie.

III. Cookies

1. „Cookies” to zbiór danych używanych do zapamiętywania elementów, które Użytkownik przekazuje przeglądając Stronę. Pliki Cookies nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika.
2. ART-MANIAC informuje Użytkowników, że tego typu pliki Cookies mogą być automatycznie instalowane w ich przeglądarkach internetowych. Ustawienia przeglądarki pozwalają informować o obecności Cookies i ewentualnie odrzucać tego typu pliki, odwołując się do instrukcji poszczególnych przeglądarek danego Użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu, usunięcia bądź zmiany danych osobowych przekazywanych za pomocą plików Cookies, zgodnie z warunkami zapisanymi w punkcie I. – Dane osobowe. ART-MANIAC zwraca uwagę Użytkownika na fakt, że ze względów technicznych, wyłączenie plików Cookies może ograniczyć dostęp do Strony.

IV. Własność intelektualna

1. Strona jest własnością i zarządzana jest przez ART-MANIAC. Szata graficzna i każdy komponent składowy, w tym znaki firmowe, loga i nazwy domen zamieszczone na Stronie internetowej https://art-maniac.pro, chronione są przez obowiązujące prawa dotyczące własności intelektualnej, i należą do ART-MANIAC-a. Żaden materiał będący elementem składowym Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, reprodukowany, pobierany, zniekształcany, przekazywany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w żadnej formie, w całości lub w części – bez uprzedniej pisemnej zgody ART-MANIAC-a. Dozwolone jest jedynie prywatne kopiowanie dla własnego, prywatnego i niekomercyjnego użytku Użytkownika, na osobistym komputerze Użytkownika. Każde upoważnione wykorzystanie elementów składowych lub komponentów Strony nie może ich w żaden sposób zniekształcać, modyfikować lub zmieniać. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń w przypadku jakiegokolwiek naruszenia jego praw własności intelektualnej.
2. Strona nie narusza praw autorskich. Wszelkie dzieł reprodukowane przez ART-MANIAC i zamieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek wykorzystanie dzieł zamieszczonych na Stronie, z wyjątkiem kopiowania dla celów prywatnych bądź indywidualnej konsultacji, jest zabronione. W celu publikacji lub rozpowszechniania obrazów, Użytkownik powinien zwrócić się do francuskiego Stowarzyszenia Autorów Sztuk Graficznych i Plastycznych (ADAGP – Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques) lub do organizacji będących jego odpowiednikiem za granicą, aby uzyskać odpowiednią autoryzację i uiścić związane z nią prawa autorskie (ADAGP: 11, rue Berryer, 75008 Paryż, Francja; tel. +33 1 43 59 09 79, e-mail: adagp@adagp.fr).

V. Odnośniki do innych stron

1. ART-MANIAC nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu otwarcia strony zewnętrznej, do której Użytkownik ma dostęp poprzez Stronę. ART-MANIAC nie dysponuje żadną formą kontroli zawartości zewnętrznych stron, które pozostają całkowicie niezależne od ART-MANIAC-a. Ponadto, istnienie na Stronie hiperlinku odsyłającego na inną stronę zewnętrzną nie oznacza w żaden sposób, że ART-MANIAC zatwierdza w jakikolwiek sposób zawartość tej strony, a zwłaszcza to, jak może ona być wykorzystana.
2. Strony zewnętrzne mogą zawierać linki odsyłające do Strony ART-MANIAC. Tego typu linki nie mogą być zainstalowane bez uprzedniej wyraźnej zgody ART-MANIAC-a. ART-MANIAC nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność takich stron i nie sprawdza, nie kontroluje, nie zatwierdza ani nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy produktów lub innych materiałów dostępnych na bądź za pośrednictwem tych stron.

VI. Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności

1. ART-MANIAC stara się w miarę swoich możliwości zapewnić dokładność informacji publikowanych na Stronie i ich aktualizowanie. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do korygowania treści na Stronie, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Jednocześnie ART-MANIAC nie może zagwarantować, że informacje udostępnione na Strone są dokładne, precyzyjne, aktualne i/lub kompletne, w związku z czym – za wyjątkiem strat wynikających bezpośrednio z poważnych i/lub umyślnych błędów ze strony ART-MANIAC- a – nie ponosi on odpowiedzialności:
a. za wszelkie niedokładności, nieścisłości lub pominięcia w informacjach udostępnionych na Stronie,
b. za wszelkie szkody wynikające z włamania się na Stronę osób trzecich, które zaowocowało dokonaniem zmian w informacjach lub elementach udostępnionych na Stronie,
c. za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, zaistniałe niezależnie od przyczyn, źródeł, charakteru lub następstw, nawet jeśli ART-MANIAC zostałby poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, spowodowanych dostępem kogokolwiek do Strony lub niemożliwością dostępu, użytkowaniem Strony, w tym jakichkolwiek uszkodzeń lub wirusów, które mogłyby zaatakować sprzęt komputerowy lub inną własność Użytkownika, i/lub w związku z zaufaniem, jakie Użytkownik ma do informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio ze Strony.
2. ART-MANIAC zobowiązuje się uczynić wszystko co w jego mocy, by zapewnić dostęp do Strony i jej prawidłowe funkcjonowanie, w jak najlepszych warunkach.
Jednakże ART-MANIAC nie może zagwarantować, że strona będzie pozbawiona wszelkich błędów i/lub dostępna 24h 7 dni w tygodniu. Błędy, zdarzenia i/lub elementy, których ART-MANIAC nie kontroluje, takie jak: sposoby przekazu i komunikacji między Użytkownikiem a ART-MANIAC-kiem oraz między ART-MANIAC-kiem i innymi sieciami, jak również wymagania techniczne, takie jak aktualizacje – mogą doprowadzić do tego, że Strona będzie czasowo niedostępna.
3. ART-MANIAC może w każdej chwili – czasowo lub na stałe, w całości lub w części – zmienić lub zawiesić Stronę, by dokonać czynności serwisowych, ulepszeń i/lub zmian na Stronie. ART-MANIAC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne modyfikacje Strony lub jej zawieszenie czy przerwanie funkcjonowania, które nastąpiły z przyczyn niezależnych od ART-MANIAC-a.
4. ART-MANIAC zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w dowolnym momencie, niniejszej „Polityki prywatności”. Obowiązująca i mająca zastosowanie w dniu każdej wizyty na Stronie wersja niniejszego dokumentu zamieszczona jest w rubryce „Polityka prywatności”. ART-MANIAC zachęca Użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszym dokumentem.

VII. Regulacje prawne

1. Strona i jej zawartość są regulowane przez prawo francuskie. JEŚLI INNE ROZPORZĄDZENIE PRAWNE NIE STANOWI INACZEJ, WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z INTERPRETACJI, ZASADNOŚCI I KONSEKWENCJI NINIEJSZYCH ZAPISÓW, BĘDĄ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ FRANCUSKIE ORGANY PRAWA KOMPETENTNE NA DANYM OBSZARZE.
2. Ze względu na globalny charakter Internetu, ART-MANIAC informuje, że każdy Użytkownik musi przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju jego zamieszkania. ART-MANIAC nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za użytkowanie Strony niezgodne z lokalnym prawodawstwem.